O nas

Fundacja Przyjazne Prawo została utworzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu aktem notarialnym Fundatora sporządzonym dnia 18 stycznia 2017 r. Początkowo siedzibą Fundacji było Opole. Od 2021 r. siedziba ta została przeniesiona do Częstochowy i od tego czasu Zarząd Fundacji działa w częstochowskiej Delegaturze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod adresem: ul. Sułkowskiego 13, 42-202 Częstochowa. Do podstawowych celów statutowych Fundacji należy zaliczyć promocję zawodu radcy prawnego oraz umacnianie jego wizerunku, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, propagowanie i upowszechnianie wiedzy prawnej, umacnianie praworządności, działalność na rzecz ochrony i upowszechniania praw i wolności człowieka i obywatela a także umacniania demokracji, urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy wspieranie działalności podmiotów, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, działalność kulturalna lub działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, jak również wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną pomoc prawną oraz poprzez utworzony przez Fundację Ośrodek Mediacji oferujący możliwość przeprowadzenia mediacji zarówno pozasądowej, jak i realizowanej na zlecenie sądów. Cele te realizowane są przez gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług profesjonalistów wpisanych na prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu listę radców prawnych oraz posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia mediacji zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i etycznymi. Ponadto Fundacja Przyjazne Prawo angażuje się w działalność o charakterze edukacyjnym poprzez organizowanie lekcji i spotkań w szkołach, jak również przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy prawnej we współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Fundacja planuje prowadzić działalność szkoleniową między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Europejskiego Dnia Prawnika i Światowego Dnia Praw Człowieka Fundacja współorganizuje lekcje w częstochowskich szkołach średnich oraz prezentacje filmów o tematyce prawnej połączonych z dyskusją na tematy dotyczące ochrony praw człowiek i wolności obywatelskich. Działalność w tym zakresie będzie rozwijana i poszerzana o nowe grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska seniorów.

Poza ścisłą współpracą z Fundatorem, Fundacją współdziała blisko z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, jak również nawiązuje współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w Częstochowie.

W planie na rok 2023 znajduje się rozwinięcie zainicjowanej w 2022 r. działalności szkoleniowej mającej na celu upowszechnianie wiedzy i kultury prawnej zarówno w społeczeństwie, jak i w strukturach samorządu terytorialnego i innych jednostkach organizacyjnych a także wśród przedsiębiorców, co ma niezwykle doniosłe znaczenie w obliczu bardzo szybko zmieniających się i nierzadko stwarzających problemy interpretacyjne przepisów prawa.

Fundacja Przyjazne Prawo otwarta jest na rozwój i współpracę z wszystkimi podmiotami, którym bliskie są wartości i cele leżące u podstaw naszej działalności statutowej.

Zarząd Fundacji:

Agnieszka Kos-Pęczek Prezes Zarządu
Tomasz Głębocki Członek Zarządu
Rafał Wieczorek Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Katarzyna Bisowska
Jolanta Konofalska
Grzegorz Pietras
Maciej Wrzos