Aktualności

 • Harmonogram dyżurów NPP w roku 2024

  Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2024 znajduje się w zakładce NPP.

 • Forum Prawno – Ekonomiczne o tematyce: PRAWO MEDYCZNE – problematyka etyczna i prawna 16 listopada 2023 roku

  10:45 I Panel –  Aspekty etyczne i prawne eksperymentu medycznego oraz dostępu do danych medycznych

  1. dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD – „Etyczne i prawne aspekty Eksperymentu Medycznego”,
  2. dr Michał Służalec – prawo dostępu Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15 do informacji stanowiących tajemnicę zawodową lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne,
  3. dr inż. Sabina Szymoniak – „Ochrona danych medycznych i osobowych”.

  12:45 II Panel – pozycja prawna Pacjenta

  1. dr Klaudia Kijańska – „Zgoda przedstawiciela ustawowego na leczenie małoletniego”,
  2. mec. Karolina Kolary – (radca prawny Kraków) – „Compensatio lucri cum damno w sprawach o błędy medyczne”,
  3. dr Jan Ciechorski – „Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne”,

  14:15 III Panel – prawo farmaceutyczne

  1. mec. Jacek Kołodziejczyk (radca prawny Częstochowa) –  Studium przypadków rękojmi należytego prowadzenia apteki przed Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym,
  2. dr Piotr Merks – „Czy ustawa o zawodzie farmaceuty (UoZF), rzeczywiście oznacza rozwój usług opieki farmaceutycznej w Polsce?”,
  3. mec. Żaneta Pacud (radca prawny) – „Wyłączność danych i wyłączność rynkowa innowacyjnych leków. Znaczenie, wyzwania oraz trwająca reforma regulacji farmaceutycznej.”
  4. mec. Bartosz Kostecki (radca prawny) – „Decyzja związana i uznaniowa w związku z kontrolą prawidłowości działalności apteki”.

  16:15 IV Panel – urządzenia i technologie medyczne, oraz IT w medycynie

  1. dr hab. inż. Adam Jakubas Prof. Pcz oraz dr inż. Ewa Łada-Tondyra – ,,Systemy tekstroniczne do zastosowań medycznych”,
  2. dr inż. Marcin Dośpiał – „Urządzenia medyczne w optometrii”,
  3. dr hab. inż. Arkadiusz Szarek Prof. PCz – „Po co inżynier na sali operacyjnej?”,
  4. prof. dr hab. inż. Robert Cierniak – „Zmniejszenie dawki promieniowania w badaniach tomograficznych w kontekście uwarunkowań prawnych”.

  PRELEGENCI

  Dr adw. Michał SłużalecDr adw. Michał Służalec
  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Czynny zawodowo adwokat Izby Częstochowsko- Piotrkowskiej.
  Asystent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Zainteresowania badawcze skupione są wokół prawnym aspektom przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym.
  Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
  Dr inż. Sabina SzymoniakDr inż. Sabina Szymoniak w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych, w szczególności związanymi z protokołami zabezpieczającymi w rozwiązaniach Internetu Rzeczy. Jest autorką i współautorką 40 publikacji naukowych. Pełni funkcję opiekuna zakresu Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Cyberhydra.
  Dr adw. Klaudia KijańskaDr adw. Klaudia Kijańska
  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Czynny zawodowo adwokat Izby Częstochowsko- Piotrkowskiej. Asystent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Działalność naukowa dr adw. Klaudii Kijańskiej obejmuje szeroko rozumianą wolność zrzeszenia się i formy ich realizacji, realizacja i zabezpieczenie dobra dziecka. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
  Mec. Karolina KolaryMec. Karolina Kolary
  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kancelarią Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni;
  W 2016 r. dołączyła do grona Partnerów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie medycznym; jako prawnik procesowy reprezentowała setki klientów z całego kraju, wielokrotnie w sprawach o znaczeniu precedensowym.
  Od 2016 roku pełni funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, będąc osobą odpowiedzialną za obszar integracji, promocji i współpracy zagranicznej.
  Inicjatorka, organizatorka i panelistka w licznych konferencjach i szkoleniach dla prawników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
  Dr Żaneta Zemła-PacudDr Żaneta Zemła-Pacud
  Dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania nad ochroną danych regulacyjnych w obszarze Life Science i kieruje zespołem badawczym Life Science Legal Lab; specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej i regulacji sektora farmaceutycznego. Ekspertka w projektach UPRP I WIPO, stypendystka Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Prawa, Medycyny i Life Sciences Uniwersytetu w Cambridge. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz przedstawicielka Polskiej Akademii Nauk w stałej grupie roboczej IP w Federacji Europejskich Akademii Nauk. Uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych, m.in. „Lessons from the COVID-19 pandemic”, finansowanego przez Biritish Academy.
  Autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji Life Science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia m.in. dla sektora biznesu, rzeczników patentowych, sędziów, aplikantów radcowskich.
  Radczyni prawna, Of counsel w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science & Healthcare Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i Life Science o zasięgu międzynarodowym.
  mec. Bartosz Kosteckimec. Bartosz Kostecki – radca prawny wykonujący aktywnie zawód w ramach własnej kancelarii od ponad 15 lat współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, z kapitałem polskim, zagranicznym oraz będącymi członkami międzynarodowych grup produkcyjnych, a także z podmiotami będącymi agencjami zatrudnienia oraz świadczącymi usługi outsourcingowe na rzecz innych przedsiębiorstw
  uczestnik wielu szkoleń z zakresu różnych dziedzin prawa, stale rozwijający swoje kompetencje zawodowe prowadził szereg szkoleń z zakresu zagadnień prawnych dla słuchaczy nie będących prawnikami, w tym dla pracowników wielu korporacji, których obowiązki zawodowe są ściśle związane z stosowaniem prawa lub współpracą z prawnikami korporacyjnymi
  Specjalizacja zawodowa: świadczenie usług prawnych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
  branie udziału w przygotowywaniu procedur wewnętrznych, w tym definiowanie ryzyk, istniejących niezgodności, a także momentów krytycznych oraz ustalanie rozwiązań oraz nadzór nad ich implementacją oraz rewizja i dostosowanie procedur w trakcie ich stosowania
  główne branże: farmacja, prawo własności intelektualnej, APT/outsourcing
  Prof. dr hab. inż. Robert CierniakProf. dr hab. inż. Robert Cierniak
  Nauczyciel akademicki. Wynalazca. Kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych w Politechnice Częstochowskiej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z algorytmami rekonstrukcyjnymi w zastosowaniu do technik obrazowania medycznego, w szczególności tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej emisyjnej tomografii (PET). Najważniejszym problemem, który jest w orbicie jego zainteresowań jest zmniejszenie dawki promieniowania pochłanianej przez pacjentów w trakcie badania. Problematyka ta odnosi się w bezpośredni sposób do aspektów prawnych stosowania różnych metod ograniczania dawki, w tym metod sztucznej inteligencji.
  Dr hab. Inż. Adam Jakubas, Prof. PCz.Dr hab. Inż. Adam Jakubas, Prof. PCz.
  Naukowiec i badacz z nastawieniem na komercjalizację rezultatów. Doświadczony w realizacji prac zleconych przez otoczenie gospodarcze. Doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Częstochowskiej. Ekspert NCBR, PARP, MNiSW, Innovation Coach. Dyrektor Centrum Transferu Technologii PCz. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych. Wielokrotnie kierował projektami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi przez firmy z branż, m.in.: elektronicznej, włókienniczej i produkcyjnej. Lider zespołu ds. nowoczesnych materiałów do zastosowań w elektrotechnice i tekstronice.
  Dr inż. Ewa Łada-TondyraDr inż. Ewa Łada-Tondyra
  Doktor nauk technicznych. Broker ds. innowacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
  Adiunkt w Katedrze Automatyki, Elektrotechniki i Optoelektroniki. Wiceprzewodnicząca junior Komisji K Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu.
  Zakres działalności naukowej dr inż. Ewy Łady-Tondyry obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, a w szczególności dotyczące skutków biomedycznych pola.
  Ponadto zajmuje się tematyką dotyczącą wykorzystania nowoczesnych materiałów tekstylnych i tekstroniki.
  Dr Marcin DośpiałDr Marcin Dośpiał
  Adiunkt w Katedrze Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego, optometrysta, inżynier materiałowy, pedagog. Członek Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii, Zespołu Krajowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu Zawodowego w zawodzie Technik Optyk, Rady Krajowej Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rady TJO FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej. Egzaminator zawodowy w zawodach Technik Optyk oraz Optyk Mechanik.
  Dr hab. inż. Arkadiusz SzarekDr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz. specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza inżynierii mechanicznej, biomedycznej i materiałowej. Jest Autorem i współautorem 130 publikacji, w tym 5 monografii (4 zagranicznych, 1 krajowa). Podczas 20-letniej pracy pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. Pełnomocnika rektora ds. działalności studenckiej, Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych oraz zasiadał w licznych komisjach Uczelnianych i Wydziałowych, jak również Organach Kolegialnych Uczelni. Jest ekspertem MEiN, recenzentem NCBiR oraz NCN, biegłym Sądowym. Jest Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, oraz Przewodniczącym sekcji Biomechaniki Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.
 • Forum Prawno-Ekonomiczne

  Prawo Medyczne

  Zarząd Fundacji „Przyjazne Prawo”

 • AUKCJA CHARYTATYWNA
  Serdecznie zapraszamy na charytatywną aukcję dzieł sztuki na rzecz najbliższych zmarłego niedawno Adama Florczyka.
  
  Aukcja pod nazwą „Sztuka Dobra” odbędzie się w piątek, 16 grudnia o godzinie 19.00 w sali kinowej Ośrodka Kultury Filmowej w Częstochowie.
  
  Zebranie dzięki niej środki przekazane zostaną na rzecz najbliższych zmarłego 7 września Adama Florczyka. Adam był współtwórcą Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, a także redaktorem miejskiego miesięcznika „Co, gdzie, kiedy” i portalu cgk.czestochowa.pl. Był animatorem kultury, który zarażał swoją miłością do popkultury i literatury otaczających go ludzi. 
  
  Adam odszedł nagle, zbyt wcześnie. Nie zdążył uregulować wszystkich zobowiązań finansowych, które podjął, by zapewnić rodzinie godny i bezpieczny byt. By pomóc jego rodzinie założona została zbiórka internetowa „Czytaj!dla Adama”. 
  
  Pomóc w zebraniu zaplanowanej kwoty ma również aukcja „Sztuka Dobra”. W jej trakcie będzie można powalczyć o prace takich artystów, jak m.in. Janusz „Burza” Burzyński, Elżbieta Chodorowska, Jacenty Dędek, Paulina Domagalska, Bartosz Frączek, Marta Frej, Jerzy Kędziora, Izabela Kita, Elżbieta Ledecka, Tomasz Lubaszka, Jacek Łydżba, Krzysztof Kamil Malewicz, Janusz Mielczarek, Szymon Motyl, Marian Panek, Daniel Pielucha, Tomasz Sętowski, Małgorzata Stępniak, Bartłomiej Stypka, Krystyna Szwajkowska, Paulina Taranek, Theseus i Justyna Warwas.
  
  Wydarzenie poprowadzą Anna Tymoshenko i Bartosz Kopeć. W programie zaplanowano też recital Olgi Przybylik oraz Andrzeja Młodkowskiego.
  
  
 • „Kobiety w czasach wojny – rola prawniczek”.

  Konferencja on-line- wydarzenie z okazji Europejskiego Dnia Prawnika i Dnia Praw Człowieka

  Termin: 13 grudnia 2022, 15:00-19:00 czasu polskiego na platformie zoom, z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim

  Wejście będzie otwarte bez rejestracji, rejestracja jest konieczna dla tych uczestników, którzy chcą uzyskać punkty treningowe – 5 punktów szkoleniowych przyznanych przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Opolu e-mail: szkolenia@oirp.opole.pl.

  Dołącz do nas:

  https://us02web.zoom.us/j/86375190130?pwd=RTNZa0xPMitJRmNvMnQ1N1hXZG5qdz09

  Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

  Współorganizatorzy:

  Institute for African Women in Law

  Europejska Federacja Adwokatur / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

  Women in Law Austria

  Europejskie Stowarzyszenie Prawników – Association Européenne des Avocats (AEA-EAL)

  Patronat honorowy: Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

  Szczegóły na stronie OIRP w Opolu i Facebooku.

Kontakt

Fundacja „Przyjazne Prawo” z siedzibą w Częstochowie

ul. Józefa Sułkowskiego 13,
42-200 Częstochowa
KRS 0000670614
NIP 7543144681
REGON 366904301
tel: 34 361 33 68
email: biuro@przyjazne-prawo.org
numer rachunku bankowego: 12 1750 0012 0000 0000 3706 0968