Forum Prawno – Ekonomiczne o tematyce: PRAWO MEDYCZNE – problematyka etyczna i prawna 16 listopada 2023 roku

10:45 I Panel –  Aspekty etyczne i prawne eksperymentu medycznego oraz dostępu do danych medycznych

 1. dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD – „Etyczne i prawne aspekty Eksperymentu Medycznego”,
 2. dr Michał Służalec – prawo dostępu Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15 do informacji stanowiących tajemnicę zawodową lekarzy i osób wykonujących zawody medyczne,
 3. dr inż. Sabina Szymoniak – „Ochrona danych medycznych i osobowych”.

12:45 II Panel – pozycja prawna Pacjenta

 1. dr Klaudia Kijańska – „Zgoda przedstawiciela ustawowego na leczenie małoletniego”,
 2. mec. Karolina Kolary – (radca prawny Kraków) – „Compensatio lucri cum damno w sprawach o błędy medyczne”,
 3. dr Jan Ciechorski – „Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne”,

14:15 III Panel – prawo farmaceutyczne

 1. mec. Jacek Kołodziejczyk (radca prawny Częstochowa) –  Studium przypadków rękojmi należytego prowadzenia apteki przed Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym,
 2. dr Piotr Merks – „Czy ustawa o zawodzie farmaceuty (UoZF), rzeczywiście oznacza rozwój usług opieki farmaceutycznej w Polsce?”,
 3. mec. Żaneta Pacud (radca prawny) – „Wyłączność danych i wyłączność rynkowa innowacyjnych leków. Znaczenie, wyzwania oraz trwająca reforma regulacji farmaceutycznej.”
 4. mec. Bartosz Kostecki (radca prawny) – „Decyzja związana i uznaniowa w związku z kontrolą prawidłowości działalności apteki”.

16:15 IV Panel – urządzenia i technologie medyczne, oraz IT w medycynie

 1. dr hab. inż. Adam Jakubas Prof. Pcz oraz dr inż. Ewa Łada-Tondyra – ,,Systemy tekstroniczne do zastosowań medycznych”,
 2. dr inż. Marcin Dośpiał – „Urządzenia medyczne w optometrii”,
 3. dr hab. inż. Arkadiusz Szarek Prof. PCz – „Po co inżynier na sali operacyjnej?”,
 4. prof. dr hab. inż. Robert Cierniak – „Zmniejszenie dawki promieniowania w badaniach tomograficznych w kontekście uwarunkowań prawnych”.

PRELEGENCI

Dr adw. Michał SłużalecDr adw. Michał Służalec
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Czynny zawodowo adwokat Izby Częstochowsko- Piotrkowskiej.
Asystent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Zainteresowania badawcze skupione są wokół prawnym aspektom przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym.
Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
Dr inż. Sabina SzymoniakDr inż. Sabina Szymoniak w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych, w szczególności związanymi z protokołami zabezpieczającymi w rozwiązaniach Internetu Rzeczy. Jest autorką i współautorką 40 publikacji naukowych. Pełni funkcję opiekuna zakresu Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Cyberhydra.
Dr adw. Klaudia KijańskaDr adw. Klaudia Kijańska
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Czynny zawodowo adwokat Izby Częstochowsko- Piotrkowskiej. Asystent Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Działalność naukowa dr adw. Klaudii Kijańskiej obejmuje szeroko rozumianą wolność zrzeszenia się i formy ich realizacji, realizacja i zabezpieczenie dobra dziecka. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
Mec. Karolina KolaryMec. Karolina Kolary
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kancelarią Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni;
W 2016 r. dołączyła do grona Partnerów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie medycznym; jako prawnik procesowy reprezentowała setki klientów z całego kraju, wielokrotnie w sprawach o znaczeniu precedensowym.
Od 2016 roku pełni funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, będąc osobą odpowiedzialną za obszar integracji, promocji i współpracy zagranicznej.
Inicjatorka, organizatorka i panelistka w licznych konferencjach i szkoleniach dla prawników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Dr Żaneta Zemła-PacudDr Żaneta Zemła-Pacud
Dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania nad ochroną danych regulacyjnych w obszarze Life Science i kieruje zespołem badawczym Life Science Legal Lab; specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej i regulacji sektora farmaceutycznego. Ekspertka w projektach UPRP I WIPO, stypendystka Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Prawa, Medycyny i Life Sciences Uniwersytetu w Cambridge. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz przedstawicielka Polskiej Akademii Nauk w stałej grupie roboczej IP w Federacji Europejskich Akademii Nauk. Uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych, m.in. „Lessons from the COVID-19 pandemic”, finansowanego przez Biritish Academy.
Autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji Life Science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia m.in. dla sektora biznesu, rzeczników patentowych, sędziów, aplikantów radcowskich.
Radczyni prawna, Of counsel w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science & Healthcare Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i Life Science o zasięgu międzynarodowym.
mec. Bartosz Kosteckimec. Bartosz Kostecki – radca prawny wykonujący aktywnie zawód w ramach własnej kancelarii od ponad 15 lat współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, z kapitałem polskim, zagranicznym oraz będącymi członkami międzynarodowych grup produkcyjnych, a także z podmiotami będącymi agencjami zatrudnienia oraz świadczącymi usługi outsourcingowe na rzecz innych przedsiębiorstw
uczestnik wielu szkoleń z zakresu różnych dziedzin prawa, stale rozwijający swoje kompetencje zawodowe prowadził szereg szkoleń z zakresu zagadnień prawnych dla słuchaczy nie będących prawnikami, w tym dla pracowników wielu korporacji, których obowiązki zawodowe są ściśle związane z stosowaniem prawa lub współpracą z prawnikami korporacyjnymi
Specjalizacja zawodowa: świadczenie usług prawnych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
branie udziału w przygotowywaniu procedur wewnętrznych, w tym definiowanie ryzyk, istniejących niezgodności, a także momentów krytycznych oraz ustalanie rozwiązań oraz nadzór nad ich implementacją oraz rewizja i dostosowanie procedur w trakcie ich stosowania
główne branże: farmacja, prawo własności intelektualnej, APT/outsourcing
Prof. dr hab. inż. Robert CierniakProf. dr hab. inż. Robert Cierniak
Nauczyciel akademicki. Wynalazca. Kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych w Politechnice Częstochowskiej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z algorytmami rekonstrukcyjnymi w zastosowaniu do technik obrazowania medycznego, w szczególności tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej emisyjnej tomografii (PET). Najważniejszym problemem, który jest w orbicie jego zainteresowań jest zmniejszenie dawki promieniowania pochłanianej przez pacjentów w trakcie badania. Problematyka ta odnosi się w bezpośredni sposób do aspektów prawnych stosowania różnych metod ograniczania dawki, w tym metod sztucznej inteligencji.
Dr hab. Inż. Adam Jakubas, Prof. PCz.Dr hab. Inż. Adam Jakubas, Prof. PCz.
Naukowiec i badacz z nastawieniem na komercjalizację rezultatów. Doświadczony w realizacji prac zleconych przez otoczenie gospodarcze. Doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Częstochowskiej. Ekspert NCBR, PARP, MNiSW, Innovation Coach. Dyrektor Centrum Transferu Technologii PCz. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych. Wielokrotnie kierował projektami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi przez firmy z branż, m.in.: elektronicznej, włókienniczej i produkcyjnej. Lider zespołu ds. nowoczesnych materiałów do zastosowań w elektrotechnice i tekstronice.
Dr inż. Ewa Łada-TondyraDr inż. Ewa Łada-Tondyra
Doktor nauk technicznych. Broker ds. innowacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Adiunkt w Katedrze Automatyki, Elektrotechniki i Optoelektroniki. Wiceprzewodnicząca junior Komisji K Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu.
Zakres działalności naukowej dr inż. Ewy Łady-Tondyry obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, a w szczególności dotyczące skutków biomedycznych pola.
Ponadto zajmuje się tematyką dotyczącą wykorzystania nowoczesnych materiałów tekstylnych i tekstroniki.
Dr Marcin DośpiałDr Marcin Dośpiał
Adiunkt w Katedrze Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego, optometrysta, inżynier materiałowy, pedagog. Członek Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii, Zespołu Krajowego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu Zawodowego w zawodzie Technik Optyk, Rady Krajowej Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rady TJO FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej. Egzaminator zawodowy w zawodach Technik Optyk oraz Optyk Mechanik.
Dr hab. inż. Arkadiusz SzarekDr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz. specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza inżynierii mechanicznej, biomedycznej i materiałowej. Jest Autorem i współautorem 130 publikacji, w tym 5 monografii (4 zagranicznych, 1 krajowa). Podczas 20-letniej pracy pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. Pełnomocnika rektora ds. działalności studenckiej, Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych oraz zasiadał w licznych komisjach Uczelnianych i Wydziałowych, jak również Organach Kolegialnych Uczelni. Jest ekspertem MEiN, recenzentem NCBiR oraz NCN, biegłym Sądowym. Jest Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, oraz Przewodniczącym sekcji Biomechaniki Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki.